Största aktieägarna

De största aktieägarna var enligt Euroclear Sweden AB 2019-12-31:

A-aktier B-aktier Totalt % av
röster
% av
aktie-
kapital
Fam Hemberg inkl bolag 330 880 48 784 998 49 115 878 50,8 53,0
Fam Öster inkl bolag 378 826 6 621 404 7 000 230 10,2 7,6
Nordea Liv & Pension PBI 0 10 336 552 10 336 552 10,1 11,2
Fam Runmarker 324 034 122 155 446 189 3,3 0,5
Försäkringsaktiebolaget
Avanza Pension
0 2 143 399 2 143 399 2,1 2,3
Kent Molin 66 000 1 206 400 1 272 400 1,8 1,4
Claes Hansson 0 1 205 000 1 205 000 1,2 1,3
Sten Andersson 0 1 050 000 1 050 000 1,0 1,1
Swedbank Försäkring 0 821 837 821 837 0,8 0,9
Roland Danielsson 0 712 808 712 808 0,7 0,8
Övriga 0 18 509 223 18 509 223 18,0 19,9
Summa 1 099 740 91 513 776 92 613 516 100,0 100,0