Pressmeddelande

Årsstämma Götenehus Group AB 2017

På årsstämman i Götenehus Group AB den 27 april 2017 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för räkenskapsåret 2016. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2016 ska utgå med 0:10 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 2 maj 2017. Utdelningen beräknas att utbetalas fredagen den 5 maj 2017.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2016.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson och Ulf Runmarker. Till ny styrelseledamot valdes Kristina Alvendal. Till styrelseordförande valdes Nils-Erik Danielsson.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 850 000 kronor att fördelas med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete skall utgå med 15 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Ersättning per kommitté är maximerad till 45 000 kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedningen, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämman 2018, skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år.

 
Götene den 28 april 2017

Götenehus Group AB (publ)

  
För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Götenehus Group AB är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

SENASTE NYTT