Vårt affärsområde Bostads­utveckling

Affärsområdet Bostadsutveckling utvecklar, projekterar, säljer och bygger bostäder på egen eller annans mark. Verksamheten bedrivs från våra kontor i Götene, Lund, Göteborg och Stockholm.

I huvudsak innefattar affärsområdet projektutveckling av gruppbyggda småhus och flerfamiljshus. Vi agerar även som entreprenörer då vi projekterar och bygger bostadsprojekt åt andra professionella byggherrar.

Verksamhetsområde Bostad

Inom verksamhetsområdet Bostad utvecklar vi bostadsområden i egen regi, från markköp till nyckelfärdig bostad. I arbetet ingår planering och marknadsföring av bostäder och bostadsområden som därefter säljs via mäklare. Varje nytt bostadsområde skapas med hållbarhet och sociala faktorer i åtanke. Målet är att främja en god samhörighet mellan den egna bostaden och det offentliga rummet. Vår filosofi ”inbyggd omtanke” genomsyrar hela processen och för oss betyder det en bostad som är genomtänkt och framtagen av våra egna arkitekter med målet att skapa en enkel vardag där socialt samspel, trivsel och en bra hemkänsla är i fokus.

Vi bygger bostadsrätter eller äganderätter i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus i egen regi. Produkterna är standardiserade, men anpassas efter varje projekts förutsättningar.

Verksamhetsområde Bygg

Verksamhetsområdet Bygg projekterar och bygger bostäder och bostadsområden åt professionella beställare.

Produktbredd ger flexibilitet

I vår husfabrik för industriell husproduktion av trähus produceras ett brett produktutbud med lägenheter, radhus och fristående villor. Byggsatserna monteras och byggs sedan antingen av det egna bygg- och anläggningsbolaget Götenehus Entreprenad AB eller externa samarbetspartners.

Investeringar i utvecklingsbar mark

Vi investerar kontinuerligt i utvecklingsbar mark för framtida bostadsområden. Det befintliga markinnehavet är i nivå med verksamhetens behov för de närmaste åren. Nya markområden initieras löpande i syfte att både ersätta områden som exploateras och för att möjliggöra framtida tillväxt. Byggrättsportföljen omfattar byggrätter på egenägd mark och byggrätter som disponeras genom villkorade förvärv eller samarbetsavtal med både privata och kommunala markägare.

Länkar

www.gotenehusbostad.se