Hållbar utveckling – vi tänker på morgon­dagen

Vi bedriver hållbar utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder där människor trivs att arbeta och leva. Vår helhetssyn på miljö, människor och samhällsutveckling vägleder hela vår verksamhet, från det lilla till det stora.

Vi bygger i trä och arbetar aktivt med social hållbarhet både vad gäller omgivning, samhällsfrågor och personal. Vårt hållbarhetsarbete kommer att få stort fokus de närmsta åren.

David Ulinder, teknik- och hållbarhetschef

Vårt hållbarhets­­arbete

Hållbarhetsarbetet stödjer sig på de policys och riktlinjer som verksamheten bedrivs utifrån. Götenehus Group har hållbarhetsmål med koppling till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, knutna till de globala målen i FN:s agenda 2030.

Miljön i fokus

Vi verkar för en hållbar utveckling och utvecklar löpande våra processer och produkter. Förbättringar sker kontinuerligt och vi bygger bostäder på ett industrialiserat sätt. Därmed används våra resurser på ett bättre sätt och kvaliteten och produktiviteten ökar.

Arbetsmiljö och hälsa

Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Inbyggd omtanke visar riktningen för ett medvetet agerande gentemot medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Hållbarhets­redovisning

Vi tar hänsyn till miljö och hållbarhet under hela processens gång, från den lilla granplantan, till avverkningen, den kloka arkitekturen, de noga formade trämaterialen av certifierat trä, de hållbara konstruktionerna, de naturliga materialvalen av hög kvalitet och filosofin att våra hus och områden är byggda för att hålla i generationer.