Pressmeddelande

Årsstämma Götenehus Group AB 2019

På årsstämman i Götenehus Group AB den 7 maj 2019 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2018 ska utgå med 0:15 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes torsdagen den 9 maj 2019. Utdelningen beräknas att utbetalas tisdagen den 14 maj 2019.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2018.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg och Jan Johansson samt nyval av Johan Carlberg och Kristina Gradin.

Till ny ordförande i styrelsen valdes Claes Hansson. På styrelsens konstituerande styrelsemöte som hölls i direkt anslutning till årsstämman utsågs Nils-Erik Danielsson till vice ordförande i styrelsen.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 1 175 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete skall utgå med 15 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Ersättning per kommitté är maximerad till 45 000 kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Till ny revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av årsstämman 2020. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Kron kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedningen, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämman 2020, skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år.

Götene den 7 maj 2019

Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, styrelseordförande i Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Götenehus Group AB är genom varumärkena Götenehus, Swebostad och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehus.com.

SENASTE NYTT