Pressmeddelande

Årsstämma Götenehus Group AB 2020

På årsstämman i Götenehus Group AB den 28 april 2020 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2019.

I enlighet med tidigare publicerat förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson, Johan Carlberg och Kristina Gradin samt nyval av Marcus Westdahl. Nils-Erik Danielsson har avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Claes Hansson.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett oförändrat belopp om totalt 1 310 000 kronor att fördelas med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Inget arvode utgår för kommittéarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.  

Årsstämman beslutade att valberedningen, som ska lägga fram förslag för beslut på årsstämman 2021, ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2020.

På grund av de särskilda arrangemangen vid stämman, har VD och koncernchef Andreas Gustafssons anförande förinspelats och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.gotenehusgroup.se.

Götene den 28 april 2020

Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, styrelseordförande i Götenehus Group AB, telefon 0708-35 09 68.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT