Pressmeddelande

Årsstämma Götenehus Group AB 2021

På årsstämman i Götenehus Group AB den 28 april 2021 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2020 ska utgå med 0:15 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes fredagen den 30 april 2021. Utdelningen beräknas att utbetalas onsdagen den 5 maj 2021.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett oförändrat belopp om totalt  1 310 000 kronor att fördelas med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Inget arvode utgår för kommittéarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med tidigare publicerat förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson, Johan Carlberg, Kristina Gradin och Marcus Westdahl. Till styrelseordförande omvaldes Claes Hansson.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Årsstämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av totalt högst 3 000 000 teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast dotterbolaget Götenehus AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna till VD, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner som är eller blir anställda i Götenehus Group AB eller dess dotterbolag. Totalt avses högst 25 personer komma att omfattas av erbjudandet. Teckningsoptionerna ska förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs enligt vedertagna beräkningsmodeller.

Stämman godkände att dotterbolaget får överlåta emitterade teckningsoptioner till vissa anställda i koncernen.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den för aktien noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq First North Growth Market under tiden från och med den 14 maj 2021 till och med den 27 maj 2021. Teckningskursen får inte fastställas till ett belopp som är under aktiens kvotvärde.

Teckning av B-aktier med utnyttjande av emitterade teckningsoptioner kan ske mellan den 13 maj 2024 och den 5 juni 2024.

Vid fullt utnyttjande av emitterade teckningsoptioner ökar bolagets aktiekapital med 3 000 000 kronor fördelat på 3 000 000 B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka 3,1 procent av totala antalet aktier och cirka 2,8 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Överstiger teckningskursen aktiens kvotvärde ska överkursen föras till fri överkursfond.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission på följande villkor.

Styrelsen bemyndigas att i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller fastigheter, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen motsvarande högst tio procent av bolagets antal utestående aktier av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget.

Emissionskursen vid beslut i enlighet med bemyndigandet ska fastställas på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner som görs under bemyndigandet samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av 1, 13, 14 och 15 §§ i bolagsordningen. Bolagsordningens 1, 13, 14 och 15 §§ får således följande lydelse:

1 §
Bolagets företagsnamn är Götenehus Group AB. Bolaget är publikt (publ).

13 §
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

14 §
För att äga rätt att deltaga i bolagsstämman skall aktieägarna anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Den som inte är aktieägare i bolaget har i den mån styrelsen beslutar därom rätt att enligt 7 kap 6 § aktiebolagslagen närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

15 §
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

 

Årsstämman beslutade att valberedningen, som ska lägga fram förslag för beslut på årsstämman 2022, ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2021.

Götene den 28 april 2021

Götenehus Group AB (publ)

 

För ytterligare upplysningar kontakta Andreas Gustafsson, VD och koncernchef i Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se.

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT