Pressmeddelande

Årsstämma Götenehus Group AB 2022

På årsstämman i Götenehus Group AB den 27 april 2022 fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2021 ska utgå med 0:15 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes fredagen den 29 april 2022. Utdelningen beräknas att utbetalas onsdagen den 4 maj 2022.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett belopp om totalt 1 300 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Inget arvode utgår för kommittéarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med tidigare publicerat förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Erik Hemberg, Jan Johansson, Johan Carlberg och Marcus Westdahl samt nyval av Fabian Dahl. Till styrelseordförande valdes Jan Johansson.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Årsstämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission på följande villkor.

Styrelsen bemyndigas att i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller fastigheter, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen motsvarande högst tio procent av bolagets antal utestående aktier av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget.

Emissionskursen vid beslut i enlighet med bemyndigandet ska fastställas på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner som görs under bemyndigandet samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna.

Årsstämman beslutade att valberedningen, som ska lägga fram förslag för beslut på årsstämman 2023, ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2022.

Götene den 27 april 2022

Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Andreas Gustafsson, VD och koncernchef i Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se.

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se 

SENASTE NYTT