Pressmeddelande

Claes Hansson föreslås till ny styrelseordförande i Götenehus Group AB

Valberedningen i Götenehus Group AB föreslår att Claes Hansson väljs till ny ordförande i styrelsen vid årsstämman 2019. Valberedningen föreslår vidare omval av de nuvarande styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Erik Hemberg och Jan Johansson samt nyval av Johan Carlberg och Kristina Gradin. Ulf Runmarker och Kristina Alvendal har avböjt omval.

Claes Hansson är idag verkställande direktör och koncernchef i Götenehus Group AB. Styrelsen har påbörjat processen med att rekrytera en ny verkställande direktör.

Johan Carlberg, född 1963, civilingenjör, är verkställande direktör i G&K Blanks Fastigheter AB.

Kristina Gradin, född 1970, civilekonom, har haft flera ledande befattningar inom byggrelaterade verksamheter, senast som regionchef för Bonava SydVäst.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma i Götenehus Group AB hålls i Götene tisdagen den 7 maj 2019.

Götene den 5 april 2019
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öster, valberedningens ordförande, 0761-49 89 59, valberedning@gotenehus.com.
Claes Hansson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0511-34 53 04,
0708-35 09 68, claes.hansson@gotenehus.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Götenehus Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019 kl 08.40.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehus.com.

SENASTE NYTT