Pressmeddelande

Götenehus ändrar redovisningsprincip avseende projekt med bostadsrättsföreningar

Nasdaq Stockholm och Finansinspektionen har under en längre period fört en dialog med börsnoterade bostadsutvecklare angående tillämpningen av IFRS 10 ”Koncernredovisning” och IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” avseende redovisning av intäkter från bostadsprojekt som utförs åt en bostadsrättsförening.

Mot denna bakgrund har Götenehus, i likhet med flera andra aktörer, beslutat att ändra redovisningsprinciper. Detta innebär att pågående projekt med bostadsrättsföreningar kommer att konsolideras i Götenehus räkenskaper från och med andra kvartalet 2020 och att omräkningstal för 2019 och första kvartalet 2020 kommer att publiceras.

För att skapa möjligheter för marknaden att följa Götenehus resultatutveckling över tid avseende bostadsutveckling med bostadsrättsföreningar kommer Götenehus i likhet med tidigare att upprätta en segmentsredovisning där intäkten i dessa projekt kommer att redovisas över tid i takt med att projekten successivt färdigställs, så kallad successiv vinstavräkning. Även finansiella nyckeltal som t ex soliditet och nettolåneskuld kommer att redovisas med hänsyn tagen till dessa förutsättningar. Detta är också den modell som Götenehus idag och fortsättningsvis kommer att tillämpa för sin interna styrning.
 

Götene den 26 juni 2020
Götenehus Group AB (publ)

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0511-34 53 10,
072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se
 

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT