Collage_Oden2_Vasaporten 1
Pressmeddelande

Götenehus Group förvärvar två kommersiella fastigheter värda 530 miljoner

Götenehus Group har idag tecknat avtal om förvärv av två kommersiella fastigheter i Skövde och Trollhättan. Genom förvärven fortsätter koncernen att växa inom affärsområdet Fastighetsutveckling. Köpeskillingen för fastighetsbolagen är 130 mkr. Säljare är EHF Holding AB och tillträde sker preliminärt den 8 november 2022.
 

En bild som visar text, utomhus, väg

Automatiskt genererad beskrivning
Det aktuella fastigheterna Vasaporten i Skövde samt Odenhuset i Trollhättan.

Fastigheterna ligger i strategiskt mycket attraktiva och centrala lägen i tillväxtorterna Trollhättan och Skövde. Total uthyrningsbar yta överstiger 24 000 kvm. Hyresgästerna utgörs främst av kontor, handel och biograf. Därutöver finns cirka 950 parkeringsplatser och fastigheterna har också utvecklingsmöjligheter för framtida bostadsbyggnation om 20 000 BTA. Det underliggande fastighetsvärdet är 530 mkr och baseras på 6,1 procents direktavkastning. Fastigheterna har en uthyrningsgrad om 95 procent och den genomsnittliga återstående kontraktslängden är 3,1 år. Driftnettot beräknas uppgå till drygt 30 mkr på årsbasis.

Tillsammans med befintligt fastighetsinnehav samt det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden utgör de nu aktuella fastigheterna grunden för fortsatt utveckling av affärsområdet.

– Förvärven är ytterligare ett steg i vår satsning på Fastighetsutveckling. Affärerna tillför bolaget ett stabilt kassaflöde, ökad intjäning och gör också koncernen som helhet mindre känslig för konjunktursvängningar. Fastigheterna är belägna i strategiskt bra lägen och har en mycket bra hyresgäststruktur med många stabila och långsiktiga hyresgäster. Att fastigheterna också har utvecklingsmöjligheter för bostäder ger positiva synergier med våra övriga affärsområden, säger Andreas Gustafsson, vd och koncernchef Götenehus Group.

Säljare är Erik Hemberg som sedan 2013 också är huvudägare i Götenehus Group genom EHF AB.

– Affären breddar och stärker Götenehus Group över konjunkturcykeln. Fastigheterna gör större affärsnytta i Götenehus Group eftersom bolaget kan både bygga, utveckla och äga samma fastighet på lång sikt. Mer förvaltning ger jämnare och högre intäkter samt stabilare verksamhet för alla medarbetare och aktieägare, säger Erik Hemberg.

Förvärven sker genom bolagstransaktioner och Götenehus Group tar över befintlig finansiering i förvärvade bolag. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 130 mkr och finansieras i huvudsak genom en riktad nyemission till säljaren av 30 miljoner aktier till en teckningskurs om 4,00 kronor per aktie, vilket motsvarar 120 mkr som avses kvittas mot en revers utställd av säljaren. Resterande köpeskilling finansieras med egen kassa. Teckningskursen innebär en premie om ca 47 procent jämfört med stängningskursen för Götenehus B-aktie på Nasdaq First North Growth Market den 10 oktober 2022.

Då transaktionen sker mellan närstående är både förvärven och nyemissionens genomförande villkorade av att de godkänns av en extra bolagsstämma i Götenehus Group AB. Styrelsen avser att inom kort kalla till stämman som kommer att genomföras genom poströstning.

Götenehus Group har anlitat Newsec som extern rådgivare för transaktionerna.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB

0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Götenehus Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober kl 08.30.

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också utveckling och förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se

SENASTE NYTT