Pressmeddelande

Götenehus ökar ägandet i fastighetsbolag och förvärvar utvecklingsfastigheter

Götenehus ökar ägandet i fastighetsbolaget Trähusstaden samt förvärvar två utvecklingsfastigheter i Trollhättan av Erik Hemberg Fastighets AB (EHF). Köpeskillingen för förvärven är 62,5 mkr. Götenehus säljer samtidigt en fastighet i Uddevalla till EHF för 33,2 mkr, vilket innebär att nettoköpeskillingen uppgår till 29,3 mkr.

 Förvärven förstärker vårt arbete med att växa inom bostadsutveckling och stabiliserar samtidigt verksamheten genom ökad egen fastighetsförvaltning, säger Andreas Gustafsson, VD och koncernchef i Götenehus Group AB.

Götenehus äger sedan tidigare 20 procent i fastighetsbolaget Trähusstaden och blir nu  hälftenägare genom förvärv av ytterligare 30 procent av EHF. Trähusstaden äger och förvaltar idag fastigheter med 45 lägenheter i Skövde. Ytterligare 58 lägenheter byggs idag i Skövde. Därutöver planeras för nya bostadsområden i både Skövde och Lidköping. Köpeskillingen för aktierna i Trähusstaden uppgår till 13,4 mkr och bygger på marknadsvärdet av bolagets fastighetsinnehav och pågående och planerade fastighetsprojekt.

En stor del av Trähusstadens projekt har sedan starten producerats och byggts av Götenehus. Den andra hälftenägaren i bolaget är Julakoncernens fastighetsbolag G & K Blanks Fastigheter AB.

– Fastighetsbolaget Trähusstaden har vi själva varit med att bygga upp. Där är det naturligt för oss att nu ta ett större ägande. Det ökar tempot i vår egna fastighetsförvaltning och ger oss också synergieffekter med våra övriga verksamheter, säger Andreas Gustafsson.

 

Genom förvärvet av fastigheten Ekoxen 6 i Trollhättan får Götenehus nya byggrätter om 12 000 kvadratmeter bruttoarea, vilket möjliggör byggnation av minst 70 lägenheter de närmaste åren. Dessutom sker köpen i ett av Götenehus prioriterade områden i Västsverige. Det underliggande värdet på fastigheten är 15 mkr, vilket motsvarar 1 250 kr per kvadratmeter bruttoarea.

Det andra förvärvet är grannfastigheten Ekoxen 3 som är en samhällsfastighet, med flera stabila och långsiktiga hyresgäster som vårdcentral, folktandvård, apotek och ICA-butik. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 5 300 kvadratmeter. Det underliggande fastighetsvärdet är 75 mkr och baseras på ett direktavkastningskrav om 5,8 procent på nuvarande hyresvärde.

 

– Vi känner väl till fastigheterna och äger också sedan tidigare en grannfastighet med byggrätt i direkt närhet till de nu förvärvade fastigheterna, vilket gör att vi känner oss mycket trygga i affären, säger Andreas Gustafsson.

 

 

I samband med förvärven ovan säljer Götenehus fastigheten Uddevalla Stadskärnan 1:298 till EHF. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 37,1 mkr. Fastigheten har de senaste åren bidragit till koncernens resultat med cirka en miljon kronor årligen. Inom fastigheten bedrivs idag parkeringsverksamhet.

Säljaren Erik Hemberg Fastighets AB är sedan många år huvudägare i Götenehus.

– Affären med Götenehus är för oss fullt naturlig. Fastigheterna i Trollhättan tillsammans med ett ökat ägande i Trähusstaden kommer att ge en betydligt bättre affärsnytta i Götenehus. Både i den dagliga verksamheten och som en långsiktig investering för alla aktieägare. Fastigheten med parkeringsverksamhet i Uddevalla som vi tar över passar samtidigt oss bättre, säger Erik Hemberg.

Förutom förvärvet av aktierna i Trähusstaden sker affärerna genom bolagstransaktioner. Götenehus kommer att ta över befintlig bankfinansiering i förvärvat bolag. Den preliminära köpeskillingen uppgår netto till cirka 29,3 mkr och finansieras genom bankfinansiering. Förvärven bedöms bidra positivt till Götenehus resultat från och med första kvartalet 2022.

Förvärven är villkorade av att de godkänns av en extra bolagsstämma i Götenehus Group AB. Styrelsen kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma, vilken beräknas hållas under januari 2022.  

 

Götene den 13 december 2021

Götenehus Group AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0511-34 53 10,

072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Götenehus Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2021 kl 08.00.

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se

SENASTE NYTT