Pressmeddelande

Götenehus styrelse drar tillbaka det tidigare förslaget om aktieutdelning för 2019

Styrelsen i Götenehus Group AB har beslutat att dra tillbaka det tidigare förslaget till årsstämman om utdelning av 0:15 kr per aktie. Bakgrunden till beslutet är den stora osäkerhet som nu råder till följd av effekterna från smittspridningen av covid-19, det nya coronaviruset.

Beslutet att dra tillbaka förslaget om utdelning har fattats trots att Götenehus finansiella ställning är mycket bra. Soliditeten i koncernen översteg 40 procent vid årsskiftet. Verksamheten har hittills under första kvartalet utvecklats stabilt. Koncernens likviditet är god. Det är däremot i nuläget svårt att bedöma hur långvarig eller hur djup den pågående krisen kommer att bli. Styrelsen har därför av försiktighetsskäl och av omsorg av koncernens långsiktiga utveckling fattat dagens beslut. Beslutet ökar också möjligheterna att ta tillvara framtida affärsmöjligheter när marknadsläget har stabiliserats.

Om marknadsförutsättningarna och omvärldsförhållandena stabiliseras under året kan styrelsen senare under året komma att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en ny utdelning.

Götene den 24 mars 2020
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0511-34 53 10,
072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Götenehus Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl 13.15.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT