Pressmeddelande

Götenehus utvärderar budpliktsbud från Erik Hemberg Fastighets AB

Erik Hemberg Fastighets AB (”EHFAB”) har den 30 november 2017 lämnat ett budpliktsbud till aktieägarna i Götenehus Group AB (”Götenehus”) att överlåta samtliga aktier i Götenehus till EHFAB till ett pris av 4,60 kronor kontant per aktie i Götenehus (”Budpliktsbudet”). EHFAB uppger sig äga cirka 31,6 procent av aktierna och 30,0 procent av rösterna i Götenehus och avger Budpliktsbudet enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning take-over regler. Erbjudandet lämnas enligt EHFAB på grund av den budplikt som uppkommit genom EHFAB;s förvärv av ytterligare aktier i Götenehus och motiveras inte av någon ambition att förvärva hela Götenehus.

EHFAB har meddelat att acceptfristen kommer att inledas omkring den 12 december och löpa under fyra veckor och att en erbjudandehandling kommer att offentliggöras före acceptfristens början.

Se även pressrelease från EHFAB på www.ehfab.se.

Styrelsen för Götenehus kommer att återkomma med sin uppfattning om Budpliktsbudet och skälen härför samt ett utlåtande från oberoende expertis om skäligheten för vederlaget i Budpliktsbudet.

Styrelseledamoten Erik Hemberg kommer på grund av intressekonflikt inte att delta i Götenehus styrelses handläggning av Budpliktsbudet. Det åligger därför Götenehus att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande från oberoende expertis.

Götene den 30 november 2017
Götenehus Group AB (publ)
 
Styrelsen
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0511-34 53 04,
0708-35 09 68, claes.hansson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Götenehus Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl 13.00.

 
Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.gotenehus.se.
 

SENASTE NYTT