Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl 17.00 i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 19 april 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post koncern@gotenehus.com, senast torsdagen den 19 april 2018, helst före kl 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast torsdagen den 19 april 2018 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Godkännande av dagordning.

 5. Val av justeringsmän.

 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. Anförande av verkställande direktören.

 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

 13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.

 14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

 16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 17. Beslut om valberedning.

 18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2 Valberedningens förslag till stämmoordförande: Nils-Erik Danielsson.

Pkt 10 Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017 med 0:15 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fredagen den 27 april 2018. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas torsdagen den 3 maj 2018.

Pkt 12-15 Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelsen ska utgå med 1 000 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. För kommittéarbete ska utgå arvode med 15 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget. Ersättning per kommitté är maximerad till 45 000 kronor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Omval av ordinarie ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Kristina Alvendal, Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson och Ulf Runmarker.

Omval av Nils-Erik Danielsson som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Pkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 45 procent av den fasta lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Pkt 17 Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess ska tillämpas inför årsstämman 2019.
Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2018. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Företagsvisning
I anslutning till årsstämman kommer bolaget att visa kontors- och produktions-anläggningarna i Götene för de aktieägare som är intresserade. Visningen startar kl 14:30 vid ingången till huvudkontoret. De aktieägare som önskar närvara vid företagsvisningen ombedes meddela detta i samband med anmälan till årsstämman.

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och dotterbolags ekonomiska situation.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida www.gotenehus.com senast onsdagen den 4 april 2018 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vid offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 87 313 516, varav 1 099 740 A-aktier och 86 213 776 B-aktier, motsvarande sammanlagt 9 721 117,6 röster. 

Efter årsstämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Götene i mars 2018
Styrelsen

SENASTE NYTT