Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) (org.nr 556313-4484) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022.

 

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 19 april 2022, dels anmäla sig till årsstämman senast tisdagen den 26 april 2022 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 21 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand s.k. poströstning enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

 

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Götenehus Groups hemsida, www.gotenehusgroup.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

 

Det ifyllda formuläret måste vara Götenehus Group tillhanda senast den 26 april 2022. Formuläret skickas med post till Götenehus Group AB, ”Årsstämman”, Box 17, 533 21 Götene eller via e-post till koncern@gotenehus.se. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

 

För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Götenehus Group på telefon 0511-34 56 00.

 

Aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses offentliggörande finns i bolaget 92 613 516 aktier, varav 1 099 740 A-aktier och 91 513 776 B-aktier, motsvarande sammanlagt 10 251 117,60 röster.
   

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av justeringsmän.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 11. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
 12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 14. Godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 16. Beslut om valberedning.

 

 

Valberedning

Valberedningen består av Erik Hemberg, Claes Hansson och Kent Molin.

 

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

 

Punkt 1 Valberedningen föreslår att Claes Hansson utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar.

 

Punkt 2 Styrelsen föreslår att till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Lennarth Åstrand och Lars Fahlgren eller, vid förhinder för någon eller båda dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

 

Punkt 3 Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

 

Punkt 8 Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0:15 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 april 2022. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas den 4 maj 2022.
    

Punkt 10 Valberedningen föreslår fem av årsstämman valda ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

 

Punkt 11  Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med ett belopp om totalt 1 300 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Inget arvode utgår för kommittéarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

  

Punkt 12 Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Hemberg, Jan Johansson, Johan Carlberg och Marcus Westdahl samt nyval av Fabian Dahl. Claes Hansson har avböjt omval.

 

  Fabian Dahl, född 1973, ekonom, är partner och fondförvaltare i Simplicity AB.

 

  Jan Johansson föreslås som styrelsens ordförande.

 

Punkt 13 Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) väljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Kron kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

 

Punkt 15  Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller fastigheter, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen motsvarande högst tio procent av bolagets antal utestående aktier av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget.

  Emissionskursen vid beslut i enlighet med bemyndigandet ska fastställas på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner som görs under bemyndigandet samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna.

  Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller bestämmande av apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna införskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och för att genomföra strategiskt motiverade förvärv av verksamheter, bolag och/eller fastigheter.

  För beslut av årsstämman erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16 Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess ska tillämpas inför årsstämman 2023.

  Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2022. Om någon

  ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

 

 

Upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och dotterbolags ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligt till Götenehus Group AB, att: VD, Box 17, 533 21 Götene eller via e-post till vd@gotenehus.se, senast den 17 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor, Kraftgatan 5 i Götene och på bolagets hemsida senast den 22 april 2022.

 

 

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, ersättningsrapport, revisors yttrande och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida www.gotenehusgroup.se senast onsdagen den 6 april 2022. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. De sänds även till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

 

 

Götene i mars 2022

Styrelsen

  

_________________________________________________________________________________

 

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

 

SENASTE NYTT