Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB, org.nr 556313-4484. kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Kraftgatan 5, Götene.

 

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 3 maj 2023, dels anmäla sitt deltagande till bolaget via e-post koncern@gotenehusgroup.se, senast fredagen den 5 maj 2023, helst före kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 3 maj 2023. Sådan tillfällig registrering (s.k. rösträttsregistrering) begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 5 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses offentliggörande finns i bolaget 122 613 516 aktier, varav 1 099 740 A-aktier och 121 513 776 B-aktier, motsvarande sammanlagt 13 251 117,6 röster.

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om:

a)     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b)     disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c)      ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
 2. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
 3. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 4. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 5. Godkännande av den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 7. Beslut om valberedning.
 8. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

 

Punkt 2 Valberedningen föreslår att Jan Johansson utses till ordförande vid stämman.

 

Punkt 9 b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår.

 

Punkt 10 Valberedningen föreslår fem av årsstämman valda ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

 

Punkt 11  Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med ett belopp om totalt 1 300 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Inget arvode utgår för kommittéarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

  

Punkt 12 Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Hemberg, Johan Carlberg, Marcus Westdahl, Fabian Dahl samt nyval av Anna Hernefrid. Jan Johansson har avböjt omval.

 

Anna Hernefrid, född 1978, Civilekonom och MBA inom Marketing, Karlstads universitet. Tidigare Sverigechef för HusCompagniet och Vårgårdahus. Hon har tidigare också haft olika ledande befattningar inom IKEA.

 

  Erik Hemberg föreslås som styrelsens ordförande.

 

Punkt 13 Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) väljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Kron kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

 

Punkt 15  Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller fastigheter, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av B-aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till, respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av ett antal B-aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utestående B-aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

 

  Emissionskursen vid beslut i enlighet med bemyndigandet ska fastställas på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner som görs under bemyndigandet samt vem som ska äga rätt att teckna värdepapperen.

  Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller bestämmande av apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna införskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och för att genomföra strategiskt motiverade förvärv av verksamheter, bolag och/eller fastigheter.

  För beslut av årsstämman erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16 Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess ska tillämpas inför årsstämman 2024.

  Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna per den 30 september 2023. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna vid ett senare tillfälle avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och dotterbolags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

 

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Götenehus Group AB, att: VD, Box 17, 533 21 Götene eller via e-post till koncern@gotenehusgroup.se.

 

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.gotenehusgroup.se, åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Efter årsstämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

 

Götene i april 2023

Styrelsen

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB

0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

Mattias Larsson, CFO Götenehus Group AB

0511-34 53 14, 070-092 92 70, mattias.larsson@gotenehus.se

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus och Swebostad. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

 

SENASTE NYTT