Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020 kl 17.00 i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Information med anledning av coronaviruset
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av covid-19, coronaviruset, kommer endast den formella delen av årsstämman att genomföras. Någon visning av bolagets anläggningar kommer ej att ske. Ingen dryck och förtäring kommer att serveras. För aktieägare som känner oro för smittspridning påminns om möjligheten att delta via ombud. Götenehus följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 22 april 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00 eller via e-post koncern@gotenehusgroup.se, senast onsdagen den 22 april 2020. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast onsdagen den 22 april 2020 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

 
Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
 14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 17. Beslut om valberedning.
 18. Stämmans avslutande.

 
Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2               Valberedningens förslag till stämmoordförande: Claes Hansson.

Pkt 10            Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019. Bakgrunden till styrelsens förslag att dra tillbaka det tidigare förslaget till utdelning är den stora osäkerhet som nu råder till följd av effekterna från smittspridningen av covid-19, det nya coronaviruset.

Om marknadsförutsättningarna och omvärldsförhållandena stabiliseras under året kan styrelsen senare under året komma att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en ny utdelning.

Pkt 12-15       Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelsen ska utgå med ett oförändrat belopp om totalt 1 310 000 kronor att fördelas med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Inget arvode utgår för kommittéarbete. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Omval av ordinarie ledamöterna Claes Hansson, Erik Hemberg, Jan Johansson, Johan Carlberg och Kristina Gradin samt nyval av Marcus Westdahl. Nils-Erik Danielsson har avböjt omval.

Marcus Westdahl, född 1974, civilekonom, är verkställande direktör i EFG European Furniture Group AB.

Claes Hansson föreslås som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) väljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Kron kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Pkt 16           Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen ska gälla fram till årsstämman 2024 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering måste ske tidigare. Med ledande befattningshavare avses VD och övriga personer som ingår i koncernens   ledningsgrupp. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
En förutsättning för att framgångsrikt genomföra Götenehus affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda relevant och konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att  ledande befattningshavare kan erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning med beaktande av respektive medarbetares ansvarsområde och komplexitet.

Formerna av ersättning m m
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner och andra förmåner.

Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda mål som fastställs av styrelsen. Målen kan vara kopplade till ekonomiskt utfall i verksamheten, vinst per aktie, resultat av kundundersökningar (NKI) samt egna individuella mål. Mätperioden för kriterierna kopplade till rörlig lön ska vara ett år och får uppgå till högst 45 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden.

För VD ska pensionsförmåner och sjukförsäkring vara avgiftsbestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga lönen. Övriga ledande befattningshavare omfattas idag av ITP-planen och inom ramen för denna möjlighet till alternativ ITP. Pensionspremierna till övriga ledande befattningshavare avseende fast lön ska inte uppgå till mer än 35 procent av den fasta årliga lönen. Rörlig lön är pensionsgrundande i den mån det följer av gällande kollektivavtal som är tillämpliga på befattningshavaren.

Andra förmåner kan utgöras av sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad andel av den sammanlagda ersättningen.

Villkor vid uppsägning
Om uppsägning görs av bolaget ska uppsägningstiden vara högst 12 månader. Avgångsvederlag ska kunna utgå. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammanlagt inte överstiga ett belopp motsvarande 24 månadslöner för VD och 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredning av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid, utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocess
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslag för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Övrigt
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning inför årsstämman 2020 överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2019, men de föreslagna nya riktlinjerna är mer detaljerade än tidigare. Det finns inte tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning.

Pkt 17            Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess ska tillämpas inför årsstämman 2021.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september 2020. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.
 

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och dotterbolags ekonomiska situation.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida www.gotenehusgroup.se senast tisdagen den 7 april 2020 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vid offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 92 613 516, varav 1 099 740 A-aktier och 91 513 776 B-aktier, motsvarande sammanlagt 10 251 117,60 röster.

 

Götene i mars 2020
Styrelsen

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Götenehus Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2020 kl 10.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT