Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB (publ)

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 15 januari 2024 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Kraftgatan 5, Götene.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 5 januari 2024,

 

          dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 9 januari 2024 per e-post till koncern@gotenehusgroup.se. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 5 januari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 9 januari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.gotenehusgroup.se och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses offentliggörande finns i bolaget 122 613 516 aktier, varav 1 099 740 A-aktier och 121 513 776 B-aktier, motsvarande sammanlagt 13 251 117,6 röster.

 

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av minst en justeringsman
 6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 8. Val av styrelse
 9. Fastställande av arvode till styrelsen
 10. Stämmans avslutande

 

Val av styrelse m.m. (punkterna 7–9)

Bolaget har informerats om att EHF AB innehar aktier motsvarande mer än 90 procent av aktier och röster i Götenehus och att EHF AB föreslår:

 

 1. att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter,
 2. att, med entledigande av övriga styrelseledamöter, Erik Hemberg, Fabian Dahl och Andreas Gustafsson utses till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och
 3. att inget styrelsearvode ska utgå.

 

Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i bolaget har valberedningen inte varit involverad i beredningen av ovanstående förslag. Erik Hemberg är ägare till EHF AB och sedan tidigare styrelseordförande i Götenehus, Fabian Dahl är sedan tidigare styrelseledamot i Götenehus och Andreas Gustafsson är verkställande direktör i Götenehus.

 

 

______________________

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Götenehus Group AB (publ) har organisationsnummer 556313-4484 och säte i Götene.

 

 

Götene den 22 december 2023

Götenehus Group AB (publ)

Styrelsen

 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef i Götenehus Group AB

telefon 0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

Mattias Larsson, CFO Götenehus Group AB

telefon 0511-34 53 14, 070-092 92 70, mattias.larsson@gotenehus.se

 

_________________________________________________________________________________

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB. Läs mer på gotenehusgroup.se.

 

SENASTE NYTT