Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) (org.nr 556313-4484) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 31 januari 2022 kl 13.00 i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 21 januari 2022, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00 eller via e-post koncern@gotenehusgroup.se, senast tisdagen den 25 januari 2022. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman.

 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast fredagen den 21 januari 2022 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 25 januari 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

 

Dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av justeringspersoner
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Godkännande av dagordning
  6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Godkännande av närståendetransaktioner
  8. Stämmans avslutande

 

 

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

 

Punkt 2 Valberedningen föreslår att Claes Hansson utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar.

 

Punkt 7 Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner de närståendetransaktioner som framgår av ”Styrelsens redogörelse enligt 16 a kap § 7 ABL avseende närståendetransaktioner”.

 

 

Övrigt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida www.gotenehusgroup.se senast måndagen den 10 januari 2022 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

 

Vid offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till

92 613 516, varav 1 099 740 A-aktier och 91 513 776 B-aktier, motsvarande sammanlagt 10 251 117,60 röster.

 

Götene i januari 2022

Styrelsen

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT