Pressmeddelande

Konvertibel 2011/2016 i Götenehus Group AB (publ)

Tidsperioden för påkallande av konvertering till B-aktier av Götenehus Groups utelöpande konvertibla skuldebrev av serie 2011/2016 löpte ut den 30 november 2016. Den nominella skulden före konvertering uppgick till 1 156 tkr, varefter innehavare av konvertibla skuldebrev begärt konvertering motsvarande 859 tkr och 331 704 nyemitterade B-aktier till gällande konverteringskurs 2,89 kr.

Betalning av slutlig konvertibelskuld inklusive upplupen ränta och fraktioner efter genomförd konvertering kommer att betalas ut genom Euroclear per den 30 december 2016.

Totalt emitteras 331 704 B-aktier varefter antalet B-aktier uppgår till 86 213 776 och antalet A-aktier till 1 099 740. Götenehus Groups aktiekapital uppgår därefter till 87 313 516 kr. Det totala antalet röster uppgår till 9 721 118.

Levererade interimsaktier genom konvertering kommer att omvandlas till B-aktier efter att registrering skett hos Bolagsverket. Detta beräknas ske senast v 52.

Konverteringen har hanterats genom Erik Penser Bank AB. 

 
Götene den 7 december 2016

Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Informationen är sådan som Götenehus Group ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2016 kl 08.30.

 
Götenehus Groups verksamhet är organiserad i två affärsområden, Styckehus och Projektutveckling. Styckehus marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus under varumärkena Götenehus och Värsåsvillan. Projektutveckling omfattar i huvudsak nyproduktion av gruppbyggda småhus och flerfamiljshus. Götenehus B-aktier är listade på First North och Certified Advicer är Erik Penser Bank AB.

SENASTE NYTT