Pressmeddelande

Nya aktier tecknade i Götenehus med stöd av teckningsoptioner

Under 2015 emitterade Götenehus Group AB 3 000 000 teckningsoptioner som skulle kunna överlåtas till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Av de emitterade optionerna har 2 450 000 överlåtits till anställda. Varje teckningsoption innebär en rätt för innehavaren att under perioden 3 september till 28 september 2018 teckna en ny B-aktie till en kurs av 2:71 kr per aktie.

Av samtliga optioner har nu 2 300 000 utnyttjats, vilket innebär att 2 300 000 nya B-aktier har tecknats i Götenehus Group AB.

Genom tecknandet av de nya aktierna tillförs Götenehus 6 233 tkr. Aktiekapitalet i bolaget ökar med 2 300 tkr.

Antalet aktier i Götenehus kommer efter registrering av de tecknade aktierna hos Bolagsverket att uppgå till 92 613 516, fördelat på 1 099 740 A-aktier och 91 513 776 B-aktier.

  
Götene den 1 oktober 2018

Götenehus Group AB

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.gotenehus.com.

Denna information är sådan information som Götenehus Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2018-10-01 kl 9.00.

SENASTE NYTT