Pressmeddelande

Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2019

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Erik Hemberg, Ulf Runmarker och Thomas Öster som representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar ingå i valberedningen. 

Valberedningens ordförande är Thomas Öster, utsedd av valberedningen. 

Valberedningen representerar tillsammans cirka 62 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2019: 

– Val av ordförande vid årsstämma.
– Antal ledamöter i styrelsen.
– Val av ledamöter och ordförande i styrelsen.
– Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete.
– Val av revisor.
– Arvode till revisor.

Årsstämman i Götenehus Group AB kommer att hållas tisdagen den 7 maj 2019 på bolagets huvudkontor i Götene.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Götenehus Group AB:s valberedning kan skicka e-post till valberedning@gotenehus.com rubrik ”Till Valberedningen” eller brev till Götenehus Group AB, Box 17, 533 21 Götene, märkt ”Till Valberedningen”, senast 14 januari 2019. 

För ytterligare upplysningar kontakta: Thomas Öster, valberedningens ordförande, e-post: thomas.oster63@telia.com.

 
Götene 2018-10-31

Götenehus Group AB (publ)

 
Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på
www.gotenehus.com.

SENASTE NYTT