Pressmeddelande

Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2020

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av Erik Hemberg, Ulf Runmarker och Thomas Öster som representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar ingå i valberedningen. 

Valberedningens ordförande är Thomas Öster, utsedd av valberedningen. 

Valberedningen representerar tillsammans cirka 64 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2020: 

– Val av ordförande vid årsstämma.
– Antal ledamöter i styrelsen.
– Val av ledamöter och ordförande i styrelsen.
– Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete.
– Val av revisor.
– Arvode till revisor.

Årsstämman i Götenehus Group AB kommer att hållas tisdagen den 28 april 2020 på bolagets huvudkontor i Götene.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Götenehus Group AB:s valberedning kan skicka e-post till valberedning@gotenehus.com rubrik ”Till Valberedningen” eller brev till Götenehus Group AB, Box 17, 533 21 Götene, märkt ”Till Valberedningen”, senast 17 januari 2020. 
 

Götene 2019-10-28

Götenehus Group AB (publ)
 

_________________________________________________________________________

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två affärsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehus.com.

SENASTE NYTT