Pressmeddelande

Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Erik Hemberg, Ulf Runmarker och Kent Molin som representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar ingå i valberedningen.

Valberedningens ordförande är Erik Hemberg, utsedd av valberedningen. 

Valberedningen representerar tillsammans cirka 66 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2021: 

– Val av ordförande vid årsstämman.
– Antal ledamöter i styrelsen.
– Val av ledamöter och ordförande i styrelsen.
– Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete.
– Val av revisorer.
– Arvode till revisorer.

Årsstämman i Götenehus Group AB kommer att hållas onsdagen den 28 april 2021 på bolagets huvudkontor i Götene.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Götenehus Group AB:s valberedning kan skicka e-post till valberedning@gotenehus.com rubrik ”Till Valberedningen” eller brev till Götenehus Group AB, Box 17, 533 21 Götene, märkt ”Till Valberedningen”, senast 18 januari 2021. 

   
Götene 2020-11-02

Götenehus Group AB (publ)

_________________________________________________________________________

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m.m. och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT