Pressmeddelande

Valberedning för Götenehus Group AB inför årsstämman 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Erik Hemberg, Kent Molin och Claes Hansson som representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar ingå i valberedningen.

Valberedningens ordförande är Erik Hemberg, utsedd av valberedningen. 

Valberedningen representerar tillsammans cirka 64 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2022: 

– Val av ordförande vid årsstämman.
– Antal ledamöter i styrelsen.
– Val av ledamöter och ordförande i styrelsen.
– Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete.
– Val av revisorer.
– Arvode till revisorer.

Årsstämman i Götenehus Group AB kommer att hållas onsdagen den 27 april 2022 på bolagets huvudkontor i Götene.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Götenehus Group AB:s valberedning kan skicka e-post till valberedning@gotenehus.com rubrik ”Till Valberedningen” eller brev till Götenehus Group AB, Box 17, 533 21 Götene, märkt ”Till Valberedningen”, senast 17 januari 2022.
 

Götene 2021-11-03

Götenehus Group AB (publ)
 
Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300,
certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT