Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Oktober-december 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 65 procent och uppgick till 256 mkr (155).
  • Rörelseresultatet ökade med 51 procent till 12,7 mkr (8,4). Rörelsemarginalen uppgick till 5,0 procent (5,4).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 89 procent till 11,7 mkr (6,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:10 kronor (0:05).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 72,9 mkr (25,1). Nettolåneskulden minskade i kvartalet med 73,2 mkr till 87,2 mkr. Minskningen är till största del hänförlig till minskad kapitalbindning i omsättningsfastigheter.

Januari-december 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 28 procent och uppgick till 742 mkr (580).
  • Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 33,7 mkr (24,5). Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (4,2).
  • Resultatet efter finansiella poster mer än fördubblades och uppgick till 28,4 mkr (13,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:25 kronor (0:11).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90,8 mkr (109,2). Nettolåneskulden minskade med 88,8 mkr till 87,2 mkr (176,0).
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:05 kr (-) per aktie.

Framtidsutsikter
Efterfrågan på nyproducerade bostäder i Sverige är stor. Götenehus finansiella ställning är god. Koncernen bedöms stå väl rustad för att vara en aktiv aktör på marknaden för nyproducerade bostäder.

Årsstämma
Årsstämma hålls i Götene den 27 april 2016.

Valberedning
Valberedningens uppgift inför årsstämman 2016 är att lämna förslag på styrelseledamöter, stämmo-ordförande, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvoden till styrelsen, revisorerna och för kommittéarbete. Valberedningen inför årsstämman 2016 består av Erik Hemberg, Lars Runmarker och Thomas Öster.

Årsredovisning
Götenehus årsredovisning beräknas vara klar i slutet av mars 2016 och kommer att finnas tillgänglig på företaget och på bolagets webbplats, www.gotenehus.com.

Ekonomisk information
Delårsrapport för januari-mars 2016 lämnas den 12 maj 2016.
Delårsrapport för januari-juni 2016 lämnas den 26 augusti 2016.
Delårsrapport för januari-september 2016 lämnas den 27 oktober 2016.

  
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

  
Götene den 25 februari 2016
Götenehus Group AB (publ)

   
Styrelsen

  
För ytterligare information kontakta:

Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@gotenehus.se

Informationen är sådan som Götenehus Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 25 februari 2016.

SENASTE NYTT