Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Oktober-december 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 221 mkr (256).
  • Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 16,4 mkr (12,7). Rörelsemarginalen uppgick till 7,4 procent (5,0).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 15,4 mkr (11,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:14 kronor (0:10).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade, på grund av ökat innehav av omsättnings-fastigheter, till 17,8 mkr (72,9).

Januari-december 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent och uppgick till 824 mkr (742).
  • Rörelseresultatet ökade med 50 procent till 50,6 mkr (33,7). Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent (4,5).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 47,0 mkr (28,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:41 kronor (0:25).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,1 mkr (90,8). Nettolåneskulden uppgick till 97,8 mkr (87,2).
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:10 kr (0:05) per aktie.

   
Framtidsutsikter

Marknaden för nyproducerade bostäder i Sverige är god och bedöms vara fortsatt stabil de närmaste åren. Götenehus finansiella ställning är god. Koncernen bedöms stå väl rustad för att vara en aktiv aktör och därmed stärka positionen på marknaden.

Årsstämma
Årsstämma hålls i Götene den 27 april 2017.

Valberedning
Valberedningens uppgift inför årsstämman 2017 är att lämna förslag på styrelseledamöter, stämmo-ordförande, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvoden till styrelsen, revisorerna och för kommittéarbete. Valberedningen inför årsstämman 2017 består av Erik Hemberg, Ulf Runmarker och Thomas Öster.

 
Årsredovisning

Götenehus årsredovisning beräknas vara klar i slutet av mars 2017 och kommer att finnas tillgänglig på företaget och på bolagets webbplats, www.gotenehus.com.

Ekonomisk information
Delårsrapport för januari-mars 2017 lämnas den 12 maj 2017.
Delårsrapport för januari-juni 2017 lämnas den 24 augusti 2017.
Delårsrapport för januari-september 2017 lämnas den 27 oktober 2017.

   
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

   
Götene den 23 februari 2017
Götenehus Group AB (publ)

Styrelsen

    
För ytterligare information kontakta:

Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post:
claes.hansson@gotenehus.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08.00.

SENASTE NYTT