Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Oktober – december 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 23 procent och uppgick till 271 mkr (221).
  • Rörelseresultatet ökade med 34 procent till 22,0 mkr (16,4). Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (7,4).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 37 procent till 21,1 mkr (15,4). Resultatet per aktie ökade till 0:17 kronor (0:14).

Januari – december 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 33 procent och uppgick till 1 096 mkr (824).
  • Rörelseresultatet ökade med 54 procent till 77,7 mkr (50,6). Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent (6,1).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 58 procent till 74,4 mkr (47,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:64 kronor (0:41).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 118,4 mkr (9,1). Nettolåneskulden minskade till 20,8 mkr (97,8).
  • Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 0:15 kr (0:10) per aktie.
      

Framtidsutsikter
Behovet av fler bostäder är fortfarande stort i Sverige. Götenehus stärkta finansiella ställning innebär ökad handlingsfrihet. Koncernen står därmed väl rustad för att vara en aktiv aktör och ytterligare stärka positionen på marknaden.

Årsstämma
Årsstämma hålls i Götene den 25 april 2018.

Valberedning
Valberedningens uppgift inför årsstämman 2018 är att lämna förslag på styrelseledamöter, stämmo-ordförande, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvoden till styrelsen, revisorerna och för kommittéarbete. Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Erik Hemberg, Ulf Runmarker och Thomas Öster.

Årsredovisning
Götenehus årsredovisning beräknas vara klar i vecka 13 2018 och kommer att finnas tillgänglig på företaget och på bolagets webbplats, www.gotenehus.com.

Götene den 23 februari 2018
Götenehus Group AB (publ)

Styrelsen
  

För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post:
claes.hansson@gotenehus.se
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08.00.
 

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, lägenheter m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

SENASTE NYTT