Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Oktober – december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 271 mkr (271).
  • Rörelseresultatet uppgick till 21,9 mkr (22,0). Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (8,1).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,9 mkr (21,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:19 kronor (0:17).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,3 mkr (35,1).

Januari – december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 005 mkr (1 096).
  • Rörelseresultatet ökade till 79,0 mkr (77,7). Rörelsemarginalen ökade till 7,9 procent (7,1).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 75,4 mkr (74,4). Resultatet per aktie ökade till 0:65 kronor (0:64).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -33,4 mkr (118,4). Nettolåneskulden, som påverkats av investeringar i omsättningsfastigheter och den nya fabriken i Götene, ökade till 114,9 mkr (20,8).
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:15 kr (0:15) per aktie.

Händelser efter periodens utgång 

  • Götenehus har förvärvat Swebostad AB.


Ekonomisk information

Delårsrapport för januari-mars 2019 lämnas den 16 maj 2019.
Delårsrapport för januari-juni 2019 lämnas den 28 augusti 2019.
Delårsrapport för januari-september 2019 lämnas den 30 oktober 2019.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Götene den 22 februari 2019
Götenehus Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post:
claes.hansson@gotenehus.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, lägenheter m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

SENASTE NYTT