Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

Oktober – december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 217,5 mkr (270,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,3 mkr (21,9). Kostnader hänförliga till produktionsstart av den nya volymhusfabriken har belastat resultatet med cirka 2 mkr (0). Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 procent (8,1).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,3 mkr (20,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:09 kronor (0:18).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,8 mkr (-15,3).

Januari – december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 822,6 mkr (1 004,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 48,5 mkr (79,0). Kostnader hänförliga till produktionsstart av den nya volymhusfabriken har belastat resultatet med cirka 10 mkr (0). Rörelsemarginalen uppgick till 5,9 procent (7,9).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 44,3 mkr (75,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:37 kronor (0:65).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 99,9 mkr (-33,4).
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:15 kr (0:15) per aktie.

 
Ekonomisk information

Delårsrapport för januari-mars 2020 lämnas den 6 maj 2020.
Delårsrapport för januari-juni 2020 lämnas den 19 augusti 2020.
Delårsrapport för januari-september 2020 lämnas den 5 november 2020.
Bokslutskommuniké för helåret 2020 lämnas den 25 februari 2021.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Götene den 21 februari 2020
Götenehus Group AB (publ)
 

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15
E-post: andreas.gustafsson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,  08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

SENASTE NYTT