Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké januari – december 2020

Stark tillväxt och ökad försäljningstakt under 2020

Oktober – december 2020         

 • Intäkterna ökade till 282,9 mkr (217,5).
 • Under fjärde kvartalet har nedskrivningar av engångskaraktär av goodwill och varumärke belastat rörelseresultatet med 16,8 mkr. Se sidan 5.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,9 mkr (11,1).
 • Rörelseresultatet, exklusive effekten av nedskrivningar av engångskaraktär av goodwill och varumärke, uppgick till 8,9 mkr (11,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,1 procent (5,2).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,8 mkr (10,3).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0:11 kronor (0:09).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,4 mkr (25,5). Nettolåneskulden minskade med 23,4 mkr till 48,7 mkr (67,6).
 • Antalet sålda bostäder ökade med 14,7 procent och uppgick till 234 (204). Produktionsstarterna uppgick till 132 (98) bostäder.

Januari – december 2020

 • Intäkterna ökade till 1 007,3 mkr (822,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,3 mkr (48,3).
 • Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar av engångskaraktär av goodwill och varumärke, uppgick till 39,1 mkr (48,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,9 procent (5,9).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,2 mkr (44,3).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0:12 kronor (0:37).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,4 mkr (93,4). Nettolåneskulden minskade med 18,9 mkr till 48,7 mkr (67,6).
 • Antalet sålda bostäder ökade med 27,6 procent och uppgick till 685 (537). Produktionsstarterna uppgick till 411 bostäder (304).
 • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:15 kr (0:00) per aktie.

 

Ekonomisk information
Delårsrapport för januari-mars 2021 lämnas den 12 maj 2021.
Delårsrapport för januari-juni 2021 lämnas den 26 augusti 2021.
Delårsrapport för januari-september 2021 lämnas den 29 oktober 2021.
Bokslutskommuniké för helåret 2021 lämnas den 25 februari 2022.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Götene den 25 februari 2021
Götenehus Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15
E-post: andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08.00.

Götenehus är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB.
Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT