Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké JANUARI – DECEMBER 2021

Ett år med stark tillväxt

VD Andreas Gustafsson kommenterar:

”Intäkterna har under året ökat till 1 479 mkr (1 007). Rörelseresultatet har under samma period ökat till 43,5 mkr (22,3). De ökade materialpriserna pressar våra marginaler och har belastat årets resultat med över 30 mkr.”

”Götenehus startar ett nytt affärsområde inom fastighetsutveckling för egen utveckling och förvaltning av fastigheter. Ambitionen är nu att öka takten genom att bygga fler hyresbostäder och skapa ett större fastighetsbestånd.

Antalet produktionsstarter ökade under året med 57 procent till 646 bostäder (411). Under samma period såldes 623 bostäder (685). På grund av de kraftigt ökade materialpriserna är vi nu medvetet selektiva i vilka affärer vi går in i och prioriterar lönsamhet framför volym.”

Oktober – december 2021

 • Intäkterna ökade med 50 procent till 423,3 mkr (282,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,1 mkr (-7,9). Ökade materialpriser har belastat resultatet med cirka 20 mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 0,3 procent (3,1).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,2 mkr (-8,8).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0:01 kronor (-0:11).
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 100 bostäder (234).
 • Antalet produktionsstartade bostäder ökade med 20 procent till 158 bostäder (132).

Januari – december 2021

 • Intäkterna ökade med 47 procent till 1 478,8 mkr (1 007,3).
 • Rörelseresultatet ökade med 95 procent till 43,5 mkr (22,3). Ökade materialpriser har belastat resultatet med över 30 mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 2,9 procent (2,2).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade till 39,1 mkr (18,2).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0:37 kronor (0:12).
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 623 bostäder (685).
 • Antalet produktionsstartade bostäder ökade med 57 procent till 646 bostäder (411).
 • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:15 kr (0:15) per aktie.

  

Götene den 25 februari 2022
Götenehus Group AB (publ)
  

Styrelsen
 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15
E-post: andreas.gustafsson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 08.00.

Götenehus är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB.
Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT