Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

April-juni 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent och uppgick till 224 mkr (195).
  • Rörelseresultatet ökade med 54 procent till 12,5 mkr (8,1). Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 procent (4,1).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 11,6 mkr (6,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:10 kronor (0:06).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,3 mkr (3,4).

Januari-juni 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 19 procent och uppgick till 412 mkr (345).
  • Rörelseresultatet ökade med 68 procent till 23,0 mkr (13,7). Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 procent (4,0).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 21,2 mkr (10,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:18 kronor (0:10).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 mkr (20,1). Nettolåneskulden uppgick till 96,2 mkr (87,2).

    
Ekonomisk information

Delårsrapport för januari-september 2016 lämnas den 27 oktober 2016.
Bokslutskommuniké för helåret 2016 lämnas den 23 februari 2017.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Götene den 26 augusti 2016
Götenehus Group AB (publ)

Nils-Erik Danielsson
Styrelseordförande

Erik Hemberg
Styrelseledamot

Ulf Runmarker
Styrelseledamot

Jan Johansson
Styrelseledamot

Stephen Sutton
Styrelseledamot

Joakim Johansson
Styrelseledamot

Claes Hansson
Verkställande direktör

        
För ytterligare information kontakta:
 
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 08.00.

SENASTE NYTT