Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

April – juni 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 51 procent och uppgick till 338 mkr (224).
  • Rörelseresultatet ökade med 66 procent till 20,8 mkr (12,5). Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent (5,6).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 72 procent till 20,0 mkr (11,6). Resultatet per aktie ökade med 70 procent till 0:17 kronor (0:10).

Januari – juni 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 45 procent och uppgick till 596 mkr (412).
  • Rörelseresultatet ökade med 61 procent till 37,0 mkr (23,0). Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent (5,6).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 67 procent till 35,5 mkr (21,2). Resultatet per aktie ökade med 67 procent till 0:30 kronor (0:18). 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,9 mkr (3,0). Nettolåneskulden minskade till 64,3 mkr (97,8).

Ekonomisk information
Delårsrapport för januari-september 2017 lämnas den 27 oktober 2017.
Bokslutskommuniké för helåret 2017 lämnas den 23 februari 2018.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Götene den 24 augusti 2017
Götenehus Group AB (publ)

Nils-Erik Danielsson
Styrelseordförande

Erik Hemberg
Styrelseledamot

Ulf Runmarker
Styrelseledamot

Jan Johansson
Styrelseledamot

Kristina Alvendal
Styrelseledamot

Stephen Sutton
Styrelseledamot

Joakim Johansson
Styrelseledamot

Claes Hansson
Verkställande direktör och styrelseledamot

 

För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post:
claes.hansson@gotenehus.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, lägenheter m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

SENASTE NYTT