Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

April – juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 283 mkr (338).
  • Rörelseresultatet uppgick till 18,9 mkr (20,8). Rörelsemarginalen ökade till 6,7 procent (6,2).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,1 mkr (20,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:16 kronor (0:17).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten, som påverkats av investeringar i omsättningsfastigheter, uppgick till -18,7 mkr (4,1).
  • Götenehus vann ramupphandlingen för SABO Kombohus Småhus.

Januari – juni 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 548 mkr (596).
  • Rörelseresultatet ökade till 37,7 mkr (37,0). Rörelsemarginalen ökade till 6,9 procent (6,2).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 36,2 mkr (35,5). Resultatet per aktie ökade till 0:32 kronor (0:30).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,0 mkr (45,9). Nettolåneskulden, som påverkats av investeringar i omsättningsfastigheter och den nya fabriken i Götene, ökade till 86,0 mkr (20,8).

Ekonomisk information

Delårsrapport för januari – september 2018 lämnas den 26 oktober 2018.
Bokslutskommuniké för helåret 2018 lämnas den 22 februari 2019.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Götene den 29 augusti 2018
Götenehus Group AB (publ)
    

För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post:
claes.hansson@gotenehus.se
  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, lägenheter m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

SENASTE NYTT