Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

April-juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 217 mkr (283).
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,4 mkr (18,9). Kostnader hänförliga till produktionsstart av den nya volymhusfabriken har belastat resultatet med cirka 3 mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 procent (6,7).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,4 mkr (18,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:09 kronor (0:16).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 8,5 mkr (-18,7).

Januari – juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 445 mkr (548).
  • Rörelseresultatet uppgick till 31,1 mkr (37,7). Kostnader hänförliga till produktionsstart av den nya volymhusfabriken har belastat resultatet med cirka 4 mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 procent (6,9).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 29,1 mkr (36,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:25 kronor (0:32).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 71,6 mkr (-8,0).

  
Ekonomisk information

Delårsrapport för januari – september 2019 lämnas den 30 oktober 2019.
Bokslutskommuniké för helåret 2019 lämnas den 21 februari 2020.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Götene den 28 augusti 2019
Götenehus Group AB (publ)

  
För ytterligare information kontakta:

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15
E-post:
andreas.gustafsson@gotenehus.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

SENASTE NYTT