Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Juli-september 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 36 procent och uppgick till 191 mkr (141).
  • Rörelseresultatet ökade med 53 procent till 11,2 mkr (7,3). Rörelsemarginalen uppgick till 5,9 procent (5,2).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 10,4 mkr (6,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:09 kronor (0:05).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade, på grund av ökat innehav av omsättnings-fastigheter, till -11,7 mkr (-2,2).

Januari-september 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 603 mkr (486).
  • Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 34,2 mkr (21,0). Rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (4,3).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 31,6 mkr (16,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:28 kronor (0:15).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,7 mkr (17,9). Nettolåneskulden uppgick till 111,3 mkr (87,2)

Ekonomisk information
Bokslutskommuniké för helåret 2016 lämnas den 23 februari 2017.
Delårsrapport för januari-mars 2017 lämnas den 12 maj 2017.
Delårsrapport för januari-juni 2017 lämnas den 24 augusti 2017.
Delårsrapport för januari-september 2017 lämnas den 27 oktober 2017.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Götene den 27 oktober 2016
Götenehus Group AB (publ)

Claes Hansson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08.00.

SENASTE NYTT