Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

Juli – september 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 20 procent och uppgick till 229 mkr (191).
  • Rörelseresultatet ökade med 67 procent till 18,7 mkr (11,2). Rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent (5,9).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 71 procent till 17,8 mkr (10,4). Resultatet per aktie ökade med 89 procent till 0:17 kronor (0:09).

Januari – september 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 37 procent och uppgick till 825 mkr (603).
  • Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 55,7 mkr (34,2). Rörelsemarginalen uppgick till 6,7 procent (5,7).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 69 procent till 53,3 mkr (31,6). Resultatet per aktie ökade med 68 procent till 0:47 kronor (0:28).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 83,3 mkr (-8,7). Nettolåneskulden minskade till 29,9 mkr (97,8).

Ekonomisk information
Bokslutskommuniké för helåret 2017 lämnas den 23 februari 2018.
Delårsrapport för januari-mars 2018 lämnas den 17 maj 2018.
Delårsrapport för januari-juni 2018 lämnas den 29 augusti 2018.
Delårsrapport för januari-september 2018 lämnas den 26 oktober 2018.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Götene den 27 oktober 2017
Götenehus Group AB (publ)

Claes Hansson
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, lägenheter m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

SENASTE NYTT