Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

Juli – september 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 186 mkr (230).
  • Rörelseresultatet ökade till 19,4 mkr (18,7). Rörelsemarginalen ökade till 10,4 procent (8,1).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 18,3 mkr (17,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:17 kronor (0:17).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,1 mkr (37,4).

Januari – september 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 734 mkr (825).
  • Rörelseresultatet ökade till 57,1 mkr (55,7). Rörelsemarginalen ökade till 7,8 procent (6,7).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 54,5 mkr (53,3). Resultatet per aktie ökade till 0:48 kronor (0:47).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,1 mkr (83,3). Nettolåneskulden, som påverkats av investeringar i omsättningsfastigheter och den nya fabriken i Götene, ökade till 92,2 mkr (20,8).

Ekonomisk information
Bokslutskommuniké för helåret 2018 lämnas den 22 februari 2019.

Delårsrapport för januari-mars 2019 lämnas den 16 maj 2019.
Delårsrapport för januari-juni 2019 lämnas den 28 augusti 2019.
Delårsrapport för januari-september 2019 lämnas den 30 oktober 2019.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.
   
   
Götene den 26 oktober 2018
Götenehus Group AB (publ)

Claes Hansson
VD och koncernchef
   
   
För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef

Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@gotenehus.se 
   
  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 08.00.
  
  
Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, lägenheter m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

SENASTE NYTT