Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Juli – september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 159,7 mkr (185,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,1 mkr (19,4). Kostnader hänförliga till produktionsstart av den nya volymhusfabriken har belastat resultatet med cirka 4 mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 procent (10,4).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,9 mkr (18,3). Resultatet per aktie uppgick till 0,04 kronor (0:17).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,4 mkr (-10,1).

Januari – september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 605,1 mkr (733,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 37,2 mkr (57,1). Kostnader hänförliga till produktionsstart av den nya volymhusfabriken har belastat resultatet med cirka 8 mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent (7,8).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 34,0 mkr (54,5). Resultatet per aktie uppgick till 0,29 kronor (0:48).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 72,0 mkr (-18,1).  

Ekonomisk information

Bokslutskommuniké för helåret 2019 lämnas den 21 februari 2020.
Delårsrapport för januari-mars 2020 lämnas den 6 maj 2020.
Delårsrapport för januari-juni 2020 lämnas den 19 augusti 2020.
Delårsrapport för januari-september 2020 lämnas den 5 november 2020.
Bokslutskommuniké för helåret 2020 lämnas den 25 februari 2021.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.
 

Götene den 30 oktober 2019
Götenehus Group AB (publ)
 
Andreas Gustafsson

VD och koncernchef

 
För ytterligare information kontakta:

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15
E-post: andreas.gustafsson@gotenehus.se

  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,  08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

SENASTE NYTT