Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

Januari-mars 2016

  • Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 188 mkr (150).
  • Rörelseresultatet ökade med 88 procent till 10,5 mkr (5,6). Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 procent (3,7).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 9,6 mkr (4,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:08 kronor (0:04).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,3 mkr (16,7). Nettolåneskulden ökade till 96,2 mkr (87,2).

Ekonomisk information
Delårsrapport för januari-juni 2016 lämnas den 26 augusti 2016.
Delårsrapport för januari-september 2016 lämnas den 27 oktober 2016.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Götene den 12 maj 2016
Götenehus Group AB (publ)

Claes Hansson

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@gotenehus.se

Informationen är sådan som Götenehus Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 12 maj 2016.

SENASTE NYTT