Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

Januari-mars 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 37 procent och uppgick till 258 mkr (188).
  • Rörelseresultatet ökade med 54 procent till 16,2 mkr (10,5). Rörelsemarginalen uppgick till 6,3 procent (5,6).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 61 procent till 15,5 mkr (9,6). Resultatet per aktie ökade med 75 procent till 0:14 kronor (0:08).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,8 mkr (-5,3). Nettolåneskulden minskade till 57,6 mkr (97,8).

Händelser efter periodens utgång

  • I april 2017 beslutade styrelsen att investera cirka 60 mkr i en ny fabrik för volymhusproduktion. Den nya fabriken, som får en kapacitet på cirka 200 lägenheter per år, beräknas stå klar till sommaren 2018.

Ekonomisk information
Delårsrapport för januari-juni 2017 lämnas den 24 augusti 2017.
Delårsrapport för januari-september 2017 lämnas den 27 oktober 2017.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Götene den 12 maj 2017
Götenehus Group AB (publ)
 
Claes Hansson
Verkställande direktör 

 
För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@gotenehus.se

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, lägenheter m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier listades den 23 november 2006 på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

SENASTE NYTT