Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Januari – mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 265 mkr (258).
  • Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 18,8 mkr (16,2). Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent (6,3).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,1 mkr (15,5). Resultatet per aktie ökade till 0:16 kronor (0:14).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,7 mkr (41,8). Nettolåneskulden ökade till 33,9 mkr (20,8).

Händelser efter periodens utgång

  • Götenehus vann ramupphandlingen för SABO Kombohus Småhus.

Ekonomisk information
Delårsrapport för januari-juni 2018 lämnas den 29 augusti 2018.
Delårsrapport för januari-september 2018 lämnas den 26 oktober 2018.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer

Götene den 17 maj 2018
Götenehus Group AB (publ)

Claes Hansson
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef

Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, lägenheter m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

SENASTE NYTT