Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Januari – mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 228,8 mkr (264,5).
  • Rörelseresultatet ökade till 19,7 mkr (18,8). Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 procent (7,1).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,7 mkr (18,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:16 kronor (0:16).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 63,1 mkr (10,7). Nettolåneskulden minskade med 39,4 mkr till 75,5 mkr (114,9).
  • Götenehus har förvärvat Swebostad AB, ett bolag som bedriver projektutveckling av bostäder.

Händelser efter periodens utgång

  • På årsstämman den 7 maj 2019 valdes Claes Hansson till ny styrelseordförande.
  • Den 8 maj 2019 tillträdde Andreas Gustafsson som ny VD och koncernchef.

Ekonomisk information

Delårsrapport för januari-juni 2019 lämnas den 28 augusti 2019.
Delårsrapport för januari-september 2019 lämnas den 30 oktober 2019.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Götene den 16 maj 2019
Götenehus Group AB (publ)

Styrelsen

  
För ytterligare information kontakta:

Andreas Gustafsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15
E-post: andreas.gustafsson@gotenehus.se

  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

SENASTE NYTT