Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Januari – mars 2020                     

  • Nettoomsättningen uppgick till 263,9 mkr (228,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,1 mkr (19,7). Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (8,7).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,1 mkr (18,7).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0:08 kronor (0:16).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,2 mkr (63,1). Nettolåneskulden minskade med 29,3 mkr till 50,5 mkr (79,8)

 

Ekonomisk information
Delårsrapport för januari-juni 2020 lämnas den 19 augusti 2020.
Delårsrapport för januari-september 2020 lämnas den 5 november 2020.
Bokslutskommuniké för helåret 2020 lämnas den 25 februari 2021.
Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Götene den 6 maj 2020
Götenehus Group AB (publ)

Andreas Gustafsson
VD och koncernchef

 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15
E-post: andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, Swebostad och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,  08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT