Delårsrapport

Delårsrapport januari – juni 2020

April – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 240,6 mkr (216,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,1 mkr (11,4). Rörelsemarginalen uppgick till 5,0 procent (5,2).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,0 mkr (10,5).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0:10 kronor (0:09).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36,4 mkr (7,0). Nettolåneskulden ökade med 40,7 mkr till 79,6 mkr (77,7)

Januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 504,5 mkr (445,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,2 mkr (31,1). Rörelsemarginalen uppgick till 4,6 procent (7,0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 21,2 mkr (29,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:18 kronor (0:25).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,8 mkr (68,6).
    

Ekonomisk information

Delårsrapport för januari-september 2020 lämnas den 5 november 2020.
Bokslutskommuniké för helåret 2020 lämnas den 25 februari 2021.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.
 

Götene den 19 augusti 2020
Götenehus Group AB (publ)

Andreas Gustafsson
Verkställande direktör

 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef

Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15
E-post: andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, Swebostad och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,  08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT