Delårsrapport

Delårsrapport januari-mars 2021

Starkt kvartal och ökad produktionstakt

Januari – mars 2021

  • Intäkterna ökade till 315 mkr (264), vilket motsvarar +19 procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 16,4 mkr (11,1), vilket motsvarar + 48 procent.
  • I rörelseresultatet ingår resultatandelar från fastighetsbolaget Trähusstaden med 3,1 mkr (0).
  • Antalet sålda bostäder ökade till 214 (128), vilket motsvarar + 67 procent.
  • Antalet produktionsstartade bostäder ökade till 147 (104), vilket motsvarar + 41 procent.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 procent (4,2).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,5 mkr (10,2).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0:15 kronor (0:09).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 69,6 mkr (30,6).
  • Nettolåneskulden minskade med 63,8 mkr till -15,1 mkr (48,7).

 

Ekonomisk information
Delårsrapport för januari-juni 2021 lämnas den 26 augusti 2021.
Delårsrapport för januari-september 2021 lämnas den 29 oktober 2021.

Bokslutskommuniké för helåret 2021 lämnas den 25 februari 2022.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Götene den 12 maj 2021
Götenehus Group AB (publ)

Andreas Gustafsson
VD och koncernchef

 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15
E-post: andreas.gustafsson@gotenehus.se

  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 08.00.

 

Götenehus är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT