Delårsrapport

Delårsrapport januari-september 2020

Juli – september 2020  

  • Nettoomsättningen ökade till 219,9 mkr (159,7).
  • Rörelseresultatet ökade till 7,0 mkr (6,1). Rörelsemarginalen uppgick till 3,2 procent (3,8).
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 5,8 mkr (4,8).
  • Resultatet per aktie ökade till 0:05 kronor (0:04).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 mkr (-0,7). Nettolåneskulden minskade med 7,5 mkr till 72,1 mkr (86,6)

Januari – september 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 724,4 mkr (605,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 30,2 mkr (37,2). Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (6,1).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 27,0 mkr (34,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:23 kronor (0:29).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,0 mkr (67,9). Nettolåneskulden ökade med 4,5 mkr till 72,1 mkr (67,6).

 

Ekonomisk information

Bokslutskommuniké för helåret 2020 lämnas den 25 februari 2021.
Delårsrapport för januari-mars 2021 lämnas den 12 maj 2021.
Delårsrapport för januari-juni 2021 lämnas den 26 augusti 2021.
Delårsrapport för januari-september 2021 lämnas den 29 oktober 2021.
Bokslutskommuniké för helåret 2021 lämnas den 25 februari 2022.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

 

Götene den 5 november 2020
Götenehus Group AB (publ)

Andreas Gustafsson
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 10, 072-241 21 15

E-post: andreas.gustafsson@gotenehus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 08.00.

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, Swebostad och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,  08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se.

SENASTE NYTT