Pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma i Götenehus Group AB (publ) den 3 november 2022

Vid extra bolagsstämma i Götenehus Group AB (publ), org. nr 556313–4484, (”Bolaget”) den 3 november 2022 fattades följande beslut. Stämman hölls enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.gotenehusgroup.se.

 
Beslut om godkännande av närståendetransaktioner

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Bolaget genom dotterbolaget Forshem Fastighet Holding AB förvärvar samtliga aktier i Fastighets AB Troden och Vasaboken AB (”Förvärven”) från EHF Holding AB (”Säljaren”). Fastighets AB Troden äger fastigheten Oden 7 i Trollhättan och Vasaboken AB är tomträttsinnehavare till fastigheten Boktryckaren 2 i Skövde.

Som tidigare kommunicerats är det underliggande fastighetsvärdet 530 mkr och baseras på 6,1 procents direktavkastning. Fastigheterna har en uthyrningsgrad om 95 procent och den genomsnittliga återstående kontraktslängden är 3,1 år. Driftnettot beräknas uppgå till drygt 30 mkr på årsbasis. Förvärven sker genom bolagstransaktioner och Bolaget tar över befintlig finansiering i förvärvade bolag. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 130 mkr och finansieras i huvudsak genom en riktad nyemission till Säljaren av 30 000 000 B-aktier till en teckningskurs om 4 kronor per aktie, vilket motsvarar 120 mkr som avses kvittas mot en revers utställd av Bolaget till Säljaren.

Som en del av stämmans beslut vid godkännande av Förvärven beslöt stämman även att godkänna den reglering av intern skuld samt ingående av det förvaltningsavtal som beskrivs närmare i kallelsen till den extra bolagsstämman samt i styrelsens fullständiga förslag till beslut vilka finns tillgängliga på www.gotenehusgroup.se.

 

Beslut om riktad nyemission av B-aktier

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag, att öka Bolagets aktiekapital med högst 30 mkr kronor genom en riktad nyemission av högst 30 000 000 B-aktier till Säljaren. Bakgrunden till emissionen är att Bolaget har för avsikt att finansiera Förvärven delvis genom en revers som avses kvittas mot de nyemitterade B-aktierna. Bolaget bedömer att den riktade emissionen av B-aktier till Säljaren är en fördelaktig finansieringslösning för Bolaget i förhållande till andra alternativ. För varje tecknad aktie ska erläggas 4 kronor. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med Säljaren avseende Förvärven. Preliminärt tillträde är planerat till den 8 november 2022. Emissionen är villkorad av att Förvärven fullföljs.

Om ovan nämnd revers i dess helhet utnyttjas för förvärv av nyemitterade B-aktier innebärandes en nyemission av 30 000 000 nya B-aktier medför nyemissionen en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om ca 24 procent av antalet aktier i Bolaget och ca 23 procent av antalet röster i Bolaget. Genom emissionen ökar antalet aktier i Bolaget från 92 613 516 aktier, varav 1 099 740 A-aktier och 91 513 776 B-aktier, motsvarande sammanlagt 10 251 117,60 röster till högst 122 613 516 aktier, varav 1 099 740 A-aktier och 121 513 776 B-aktier motsvarande sammanlagt 13 251 117,6 röster. Bolagets aktiekapital ökar från 92 613 516 kronor till högst 122 613 516 kronor.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB

0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2022 kl 10.00.

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. Koncernen bedriver också utveckling och förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se

SENASTE NYTT